Provoz středisek, lektorské programy a soutěže, bude zajištěn jak pracovníky Muzea regionu Valašska, tak i jeho partnerů. Mezi hlavní patří Společnost pro komunitní práci, o.p.s., Vsetín, Líska – o.s., ALCEDO – středisko volného času ve Vsetíně a další.


Národní síť zdravých měst

NSZM ve své více než desetileté praxi úspěšně řídí a realizuje projekty zejména v oblasti zavádění a rozvoje místních Agend 21, budování místních partnerství, vzdělávání a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje a místních Agend 21, v neposlední řadě také metodické podpory procesu strategického plánování a řízení (s důrazem na komunitní část). Seznam realizovaných projektů je dostupný na internetové stránce http://www.nszm.cz/, odkaz Projekty.

 

Společnost pro komunitní práci, o.p.s., Vsetín

Projekt „Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji“ (05/2009 - 04/2011). Partner projektu, realizace osvětových akcí pro veřejnost.

Projekty v oblasti udržitelného rozvoje a Místní agendy 21, podpora neziskových organizací a síťových projektů.

 

Líska – o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji

Líska sdružuje fyzické a právnické osoby, zejména střediska a centra ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové organizace, vzdělávací a jiné organizace. Líska je podporuje, zastupuje, dbá na kvalitu jejich činnosti, podporuje jejich odborný růst a tím přispívá k rozvoji krajského systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji a EVVO a výchovy k udržitelnému životu v České republice. Posláním Lísky je podpora a rozvoj EVVO, zvyšování environmentálního vědomí občanů a uplatňování principů udržitelného života.

Projekt Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji (podpořeno ze SFŽP ČR, 05/2009 - 04/2011). Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti občanů Zlínského kraje o životním prostředí a posílení aktivní účasti veřejnosti na jeho ochraně prostřednictvím kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které v různých formách snadno dostupných široké veřejnosti realizuje profesionální síť vzdělávacích, poradenských a informačních center.

Projekty na úrovni Zlínského kraje "Informační servis Lísky pro nositele a partnery EVVO ve Zlínském kraji". Podpořeno z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.

"Národní síť EVVO" – realizace zakázek v rámci modulu 4 a 5 ve společném programu MŠMT a MŽP. Realizace krajského kulatého stolu k EVVO. Analýza stavu EVVO ve školách ve Zlínském a Olomouckém kraji. Hodnocení krajského systému EVVO ve ZK.

Členové Lísky mají dlouholeté zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů, vč. evropských ve svých mateřských organizacích, které tvoří síť SEV a ekoporaden ve Zlínském kraji.

 

ALCEDO – středisko volného času ve Vsetíně

ALCEDO je od 90. let iniciátorem a účastníkem aktivit v oblasti EVVO, udržitelného rozvoje a zájmového vzdělávání na úrovni města Vsetín, Zlínského kraje i ČR.  Má dlouhodobé zkušenosti s projektovým řízením, je silným, stabilním a uznávaným nositelem i partnerem projektů škol, středisek ekologické výchovy, středisek volného času, neziskových organizací i místní samosprávy, vč. mezinárodních zkušeností.

ALCEDO bylo klíčovým partnerem projektu „Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji“ (OP RLZ, 2006-2008). Hlavním cílem projektu bylo přiblížit udržitelný rozvoj  Zlínského kraje prostřednictvím sítě středisek poskytujících EVVO veřejnosti a získat ji pro aktivní účast při řešení environmentálních problémů. ALCEDO v projektu zastávalo roli garanta modulu, kde klíčovými aktivitami bylo založení a fungování krajské organizace (v březnu 2007 byla založena Líska - o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji), vznik krajského poradenského centra pro EVVO (založení a fungování Kanceláře pro EVVO), stabilizace sítě SEV a ekoporaden, podpora vzniku nových SEV.

Projekt „Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji“ (05/2009 - 04/2011). Partner projektu, garant vzdělávacích akcí pro školy, realizace osvětových akcí pro veřejnost. Podíl na stabilizaci sítě SEV, zejména sdílením specifického know-how (příprava akcí, řízení NNO, ekologické výukové programy).

Úroveň vzdělávacích aktivit a metodické podpory je garantována mimo jiné akreditací MŠMT, napojením na projekty celostátního Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, průběžným vzděláváním lektorů ALCEDA (absolvování akreditovaných školení a kurzů). Další vzdělávání, informační a metodická podpora pedagogů je připravována a realizována v souladu s kurikulární reformou a Koncepcí EVVO Zlínského kraje, vč. Akčního plánu EVVO na období 2008-10.

Konkrétní zkušenosti:

 

Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Letní škola rozvojové spolupráce - pořádána od roku 1998. Od roku 2006 probíhá také Letní škola pro středoškolské studenty. Ve spolupráci s MZV ČR.

Podíl na projektu UNDP „Posilování kapacit pro udržitelný rozvoj“ (1998-2001).

Projekt MZV ČR - natočení filmu o rozvojové pomoci v Srbsku (2007), v Moldavsku (2009).

Projekt OP VK z prostředků MŠMT – „Kurz konkurenceschopnost a udržitelnost rozvojových studií“ (2009-2012)

Projekt OP RLZ – „Inovace studijního oboru Rozvojová studia“ (2006-2008).

Dlouhodobá spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti EVVO a rozvojové pomoci: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s., Agentura rozvojové pomoci Olomouckého kraje (ARPOK).

 

Základní škola Rokytnice, Vsetín

Škola se zaměřením na informatiku, ekologii a přírodovědné předměty.

Aktivní účast v řadě projektů:

OP přeshraniční spolupráce: „BLÍŽ K PŘÍRODĚ – BLÍŽ K SOBĚ“, SR – ČR, 2007 – 2013.

Projekt GLOBE.

Světová škola – získání certifikátu Světová škola pro rok 2008 (Světová škola je místem, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy, se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě, žáci zjišťují, jak si na tom stojí škola vzhledem k určitým globálním problémům, žáci, učitelský sbor i širší veřejnost získávají informace o globální problematice, je nejméně jedenkrát za rok organizována akce za účelem zvýšení povědomí o daném problému nebo s cílem přispět k řešení problému).

Člen programu ENO – Environment Online - globální virtuální školy pro udržitelný rozvoj a zvyšování ekologického povědomí. (V současné době je zapojeno asi 400 škol ze 104 zemí světa, které sdílejí možnosti vzdělávání v této oblasti prostřednictvím internetové sítě).

Recyklační program Recyklohraní, jehož cílem je na zúčastněných školách realizovat zpětný odběr baterií a elektrozařízení a zajistit tak jejich recyklaci.

Škola byla v roce 2008 oceněna Cenou za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji. Buduje školní zahradu pro potřeby výuky i mimoškolní aktivity. Úpravy pozemku byly zahájeny v rámci projektu Škola pro udržitelný život Nadace Partnerství. Žákům je umožňován pobyt na pobytových a terénních výukových programech ALCEDA, exkurze a školní výlety jsou zaměřeny na EVVO.


Masarykovo gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

Projekt  OPVK, „Experimentum – zavedení nových forem a metod práce do výuky přírodních věd v Masarykově gymnázium Vsetín“.

Škola má zpracován krátkodobý i dlouhodobý školní program  EVVO, studenti se úspěšně účastní Ekologické olympiády středních škol, soutěže Zlínská CO2 liga a zapojují se do komunitních projektů.

 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. (TIMUR)

Uskupení Timur má zkušenosti s projekty MŽP i fondů. Dlouhodobě řeší vybraná environmentální témata, hlavně pak témata týkající se monitoringu kvality životního prostředí a tématiky udržitelného rozvoje, např.:

Více informací je možno nalézt na webových stránkách www.timur.cz.

 

Město Vsetín, město Valašské Meziříčí

Obě města mají zkušenosti s projekty financovaných ze Strukturálních fondů (např. město Vsetín projekt C2ENET). Obě města jsou členy Národní sítě zdravých měst.

 

Zlínský kraj

Zlínský kraj je zřizovatelem žadatele, proto nemůže být partnerem projektu.

Projekt vzniku environmentální středisek byl schválen Radou Zlínského kraje dne 21. 12. 2009 pod číslem usnesení 1248/R26/09 (viz. příloha T12). Oblast EVVO byla rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje doplněna přímo do dodatku zřizovací listiny žadatele (dodatek zřizovací listiny č. 5 je součástí přílohy T2). Tím je zajištěna dlouhodobá udržitelnost financování středisek, jak z hlediska mzdových, tak z hlediska provozních výdajů.